Darea de seama a Primarului or. Cricova

Anul 2014 a trecut în istorie. A devenit o tradiție ca la începutul fiecărui an Primăria să vină în fața Domniilor Voastre cu o dare de seamă asupra activității pentru anul precedent.


Onorată asistență !

         Anul 2014 a trecut în istorie. A devenit o tradiție ca la începutul fiecărui an Primăria să vină în fața Domniilor Voastre cu o dare de seamă asupra activității pentru anul precedent.

       Activitatea organelor Administrației Publice Locale  a orașului Cricova, mă refer atît la primărie cît și Consiliul orășănesc a fost îndreptată spre rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă locuitorii urbei. Diversitatea acestor probleme este multiplă, dar totuși ca rezultat al colaborării dezinteresate a celor 2 verigi ale Administrației Publice Locale - Consiliul orășănesc și primăria au fost luate măsuri în vederea identificării căilor de rezolvare. Sînt departe de gîndul că am reușit să le facem pe toate.

      Problemele cu care se confruntă republica și-a lăsat amprenta și asupra rezolvării unor probleme din teritoriu. Dar, necătînd la toate acestea, de către Primăria  orașului au fost luate toate măsurile în vederea asigurării funcționalității tuturor instituțiilor din teritoriu cît și înregistrarea unor progrese în rezolvarea problemelor social economice.

       Pe parcursul anului 2014 volumul producției industriale a constituit circa 363370,8 mln lei, inclusiv:

 •  producție vinicolă 188749,0 mln lei,
 • materiale de construcție 22104,6 mln lei,
 • băuturi tari 152517,2 mln lei,
 • servicii de comerț în sumă de 22560,1 mln lei.

       Situația economică din teritoriu cît și alte măsuri a permis executarea bugetului la circa 104 % în sumă de 16470,3 mln.lei, fiind  aprobat în sumă de 14017,0 mln lei.

        Orașul Cricova, ca de altfel și alte localități din mun.Chișinău a activat ca localitate pilot în cadrul  ”Legii privind descentralizarea financiară„.  Dacă ar fi să analizăm bugetul sub formă de diagramă, avem următorul tablou:

 • 55,4 % sau 7499,4 mln lei au fost alocate pentru învățămînt;
 • 8,8 % sau 1192,4 mln lei organele administrative;
 • 5,8 % sau 788,0 mln lei pentru lucrări de salubrizare;
 • 23,7 % sau 3205,0 mln lei pentru reparații.

        În activitatea sa Primăria s-a condus și de  planul de măsuri ”Dezvoltarea social-economică„ a orașului Cricova pentru anii 2011-2015„ asupra cărora mă voi opri mai jos.

        După cum am menționat pe parcursul anului a fost asigurată funcționarea tuturor instituțiilor de menire social-culturală. 

        Numărul elevilor care își fac studiile la liceul teoretic ”Alexei Mateevici„ este de circa 603 repartizați în 23 complete de clasă. Procesul educațional este asigurat de 43 cadre didactice. Este îmbucurător și faptul că avem 10 tineri specialiști.

        De către administrația liceului, de comun acord cu colectivul pedagogic, cît și părinții sînt luate măsurile respective în vederea creării condițiilor necesare pentru  asigurărarea unui proces atractiv educativ la nivel.

        S-a trecut la sistemul de cabinete.

        În acest scop au fost procurate 10 televizoare, 15 laptopuri, 3 calculatoare și 2 proiectoare.

         A crescut numărul elevilor premiați în cadrul diferitor concursuri, inclusiv republicane. Liceul implementează proiectul instruirii incluzive. Totodată participă și la un proiect al  Fondului de eficiență energetică, fapt ce va permite, în cazul acceptării, izolarea termică a pereților exteriori. 

           Gimnaziul nr.77 este frecventat de 131 elevi întruniți în 9 complete de clasă.

Pe parcursul anului de către colectivul pedagogic au fost luate măsuri în vederea asigurării condițiilor necesare pentru un proces de învățămînt adecvat.

          Au fost întreprinse măsuri de pregătire a instituției către noul an de învățămînt.

         81 elevi au benefeciat de alimentație gratuită.

 Deasemenea elevii gimnaziului  au luat parte în cadrul măsurilor organizate în oraș.

           La școala de arte își fac studiile 253 elevi.

Corpul didactic este constituit din 25 profesori, care cultivă dragostea pentru frumos la 16 instrumente și genuri de artă. Școala de arte s-a impus în viața orașului prin organizarea, cît și participarea în cadrul măsurilor cultural-artistice din teritoriu.

          Dar totodată e necesar de menționat și necesitatea de a hotărî unele probleme, cum ar fi procurarea instrumentelor, cît și a mobilierului, necesitatea efectuării unor lucrări de reparație asupra cărora voi reveni.     

            În grădinița de copii nr.33 funcționează 14 grupe.

Numărul copiilor de vîrstă preșcolară raportat constituie 428 copii. Instruirea se face: în  limba romînă - 13 grupe și o grupă în  limba rusă.

         În scopul îmbunătățirii  condițiilor de aflare a copiilor în grădiniță au fost efectuate lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire fiind alocate circa 1,4 mln lei, procurate mobilier și inventar în sumă de circa 400 mii lei.  Pentru alimentarea copiilor din buget au fost alocate 864,4 mii lei. 

                   Vreau să menționez că de administrația instituțiilor de învățămînt preșcolar și preuniversitar au fost luate toate măsurile în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru copiii noștri.

          Acest lucru a fost menționat și de comisia  DGETS (Departamentul General Educație Tineret și Sport) în cadrul trecerii în revistă,  care a apreciat nivelul de pregătire a acestor instituții.

          În cadrul Centrului de sănătate Cricova activează 6 medici de familie, 0,5 medic stomatolog, fiind deservită o populație de circa 10.138 persoane.

         Centrul este înzestrat cu toată infrastructura necesară unor astfel de instituții. Mă refer la sala de fizioterapie, tratamente, laborator, cabinet stomatologic e.t.c.

          Pe parcursul anului au fost efectuate circa 31.298 vizite, inclusiv la domiciliu - 1.456.

          Centrul a trecut la un grafic de lucru de la orele  8-00 pînă la 18-00, inclusiv sîmbăta pînă la orele 14-00.

           Ramura culturii e reprezentată de 2 instituțiiBiblioteca orășănească și Casa de Cultură.

           Pe parcursul anului s-au înregistrat în cadrul bibliotecii 4.122 utilizatori sau fiecare al doilea cetățean din Cricova.

          Numărul de vizite a constituit cifra  de circa – 51.517 dintre care 12.204 copii pînă la vîrsta de 16 ani.

          Colecția bibliotecii este de circa 30.930 volume.

          Au fost luate măsuri în vederea asigurării bibliotecii cu ediții periodice. Pe parcursul anului s-au desfășurat 85 activități la care au participat  1.405 persoane.

          Casa de Cultură și-a direcționat activitatea la participarea în cadrul măsurilor cultural artistice din teritoriu la care ați fost martori cu toții,  începînd de la sărbătorile de Crăciun și Anul Nou și finalizînd tot cu ele.

          Se preconizează efectuarea reparației capitale a acestei instituții și sper că esența va corespunde denumirii.

         Pe parcursul perioadei raportate s-au luat toate măsurile în vederea asigurării populației cu servicii comunale.

         Orașul a fost asigurat cu apă potabilă fără întreruperi.

 • Astfel s-a pompat apă potabilă 405,9 mii m³, fiind livrată consumatorilor – 238,9 mii m³,  pierderile constituind – 41,1%.
 • În scopul micșorării pierderilor au fost schimbate 1.725m. apeduct.
 • S-au finalizat lucrările de reconstrucție   a primei etape a stației de  epurare a apelor reziduale.
 • Au fost evacuate 14.797 m³  deșeuri solide.
 • S-a executat reparația acoperișurilor  în volum de 1.420 m², 8 scări, 15 întrări în blocuri.
 • În scopul efectuării lucrărilor de amenajare inclusiv salubrizarea, din bugetul local au fost transferate:  RCL ”Cricova„ - 445,1 mii lei.

            Conform unor calcule prealabile populației i-au fost acordate servicii în sumă de 7.497.500 lei, încasările constituind - 7.425 mii lei pierderile fiind de - 72.500 lei, fapt ce ne vorbește despre existența unor rezerve pentru ca întreprinderea să aibă și profit din activitate.

         Atît de conducerea cazangeriei,  RCL”Cricova„ cît și de conducătorii instituțiilor și întreprinderilor au fost luate măsuri în vederea pregătirii către sezonul rece, fapt ce a permis asigurarea la nivel cu energie termică, atît a blocurilor locative, cît și a instituțiilor de menire social-culturală.

        S-ar părea că totul este bine, dacă nu ar fi necesară și achitarea pentru serviciile primite. Noi achităm în primul rînd acele servicii de la care putem fi debranșați pentru neachitare indiferent de voința noastră (gaz, telefon, en.electrică) fără a ține cont că și RCL”Cricova„ sau ”Termocom-ul„  poate fi debranșat de la energia electrică pentru sumele,  care la rîndul nostru le datorăm acestor agenți economici și avem șanse reale să rămînem fără apă potabilă, energie termică e.t.c.

         Datoriile la 01.01.2015 constituiau pentru energia termică – 2.428 mii lei, servicii comunale – 518,7 mii lei.

            S-au luat măsuri de curățare a căilor de acces către or.Cricova în cazul ninsorilor  abundente asigurîndu-se circulația transportului (cu implicarea Combinatului de Vinuri).

           Pe parcursul anului  2014 au fost  luate măsuri în vederea efectuării lucrărilor de amenajare din teritoriu:

 Au fost efectuate lucrări de asfaltare a străzilor Ștefan cel Mare, B.Glavan, str.Renașterii, str.Aron Pumnul, Crinilor pe o suprafață de 20348 m².

 •  Au fost amenajate curțile caselor comunale pe str.Tineretului -16, 20, 30;  Milescu-Spătaru - 24 și 26.
 •  Au fost construite în variant de pietriș străzile: Drumul Viilor, Constructorilor, Cuza-Vodă, Moldovița, Buna Vestire, Fîntînilor, Columna, Voievozilor, Mircea cel Bătrîn,  Barbu Lăutaru cu suprafața de circa 17028,0 m². 
 • Au fost luate măsuri în vederea asigurării noilor cartiere de case noi cu apă potabilă. Astfel a fost construit un apeduct de circa 2291m² în perimetrul străzilor 60 ani ai Biruinței și str. Alba Iulia. 
 •  Au fost efectuate lucrări chemate să asigure la nivelul cuvenit iluminatul stradal, fiind efectuate lucrări de reconstrucție a rețelelor de iluminare în perimetrul străzilor Chișinăului, Alexei Mateevici, Aleco Russo, Veteranilor, Doina, Bucuria, Dosoftei, Albișoara, Ciorescu, 31 August 1989.
 • În aceeași ordine de idei au fost construite rețele de iluminare în perimetrul străzilor 60 ani ai Biruinței-Alba Iulia.
 •  S-au luat măsuri în vederea amenajării terenurilor adiacente caselor cu multe etaje.
 • În așa fel au fost amenajate curțile blocurilor pe str. 31August,2A și  Chișinăului,97 cu amplasarea locurilor pentru parcarea de zi a automobilelor.
 • A fost amenajat un teren de joacă pentru copii pe strada Minerilor,26.
 • Totodată a fost instalat un teren de mini fotbal la gimnaziul nr.77.

Sînt în derulare 3 proiecte;

         -  Unul finanțat de guvernul Japoniei, privind instalarea unei cazangerii autonome la gr.nr.33

          -  Un proiect de izolare termică a pereților exteriori la liceul ”A.Mateevici„.

          -  Un al treilea proiect de reconstrucție a acoperișului la gr. nr.33 finanțat prin intermediul  FISM.

         Valoarea acestor proiecte se exprimă la circa 8 mln.lei.

            În mare măsură și aceasta  este un argument în plus ce denotă grija Administrației Publice Locale pentru copiii noștri. 

         În scopul îmbunătățirii evacuării gunoiului menager a fost cîștigat un proiect finanțat de Fondul ecologic național, fiind procurat un automobil specializat.

         Toate cele menționate mai sus, cît și multe altele au fost  posibile datorită colaborării cu instituțiile  guvernamentale,   Consiliul și primăria mun.Chișinău

Un capitol aparte îl constituie  lucrul cu cetățenii.

        - Pe parcursul anului cu diferite probleme s-au adresat la Primărie  mai mult de 2500 cetățeni. 

        -  Au fost examinate 301 petiții parvenite de la cetățeni.

        -  S-au emis 258 dispoziții cu privire la activitatea de bază și 77 dispoziții cu privire la personalul scriptic.

        - În cadrul celor 10 ședințe a Consiliului orășănesc Cricova au fost examinate 205 proiecte.

 În contextul celor menționate o atenție deosebită îl constituie măsurile de ajutorare a păturilor social-vulnerabile.

        -  Au fost perfectate 96 anchete sociale în urma cărora solicitanții au benefeciat de un ajutor în sumă de 89500 lei.

        -  Au fost reperfectate dosarele a 237 persoane pentru compensații la energia termică, gaze naturale sau procurarea lemnului și cărbunelui.

        -  Din fondul de rezervă au fost alocate 25,0 mii lei pentru protezarea dentară și 21,0 mii lei pentru ajutor persoanelor grav bolnave.

        -  Au fost alocate 48,0 mii lei pentru procurarea amestecurilor de lapte uscat pentru anumite categorii de copii cu vîrsta pînă la 1 an.

        - Circa 250 copii din familiile social-vulnerabile au primit cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și An Nou.

          S-au  născut în anul 2014 – 127 copii și au murit 73 de cetățeni.

         Au fost înregistrate 127  căsătorii,  inclusiv 79 în instituțiile penitenciare.

          Pe parcursul anului au fost eliberate 49 certificate de urbanizm și 55 autorizații de  construcție. Au fost date în exploatare 38 de obiecte cu o suprafață totală de  4695 m².

         Ca și în anii precedenți am fost martori la un șir de măsuri cultural-sportive, începînd de la sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, festivalul:  ”Mi-e dor de-o seară cu romanțe„ , spartachiada ”Sănătate„ , festivalul  ”Mărțișor„ , Hramul orașului e.t.c.                                          

                                           Onorată  asistență !

        Am expus atenției Dvoastră cele mai principale puncte de reper în activitatea  Administrației Publice Locale a orașului Cricova, fiind departe de gîndul că am reușit să le facem pe toate.

         Sînt un șir de probleme, care își așteaptă rezolvarea – fie imediat, fie într-un viitor apropiat. Ar fi vorba  de lucrări de amenajare, construcție de rețele inginerești, inclusiv canalizație, îmbunătățirea bazei  tehnico-materiale a instituțiilor de învățămînt și ocrotire a sănătății ș.a.

          Este cert un lucru, că în anul 2014, ca și în anii precedenți am înregistrat un progres în rezolvarea problemelor social-economice, lucru la care am tins cu toții.

           E mult sau puțin rămîne la discreția cetățenilor, dar vă asigur că tot ce s-a realizat, s-a realizat spre binele tuturor.

            Înainte de a încheia discursul vreau să vă  reamintesc unele probleme, care și-au găsit rezolvarea pe parcursul anilor 2011-2015, reeșind din faptul că sîntem într-un an electoral pentru Administrația Publică Locală.

                             ANUL – 2011

          1. Au fost asfaltate 11.662 m²  de străzi inclusiv:-str.A.Colosov, Dacia, M.Eminescu, Iachir, Tineretului, Viilor, 31 August,2 .

          2. S-au construit rețele de iluminare în cartierul de case noi în perimetrul străzilor: Dr.Viilor – P.Ungureanu – Veronica MiIcle.

                            ANUL – 2012

          1.Amenajarea terenurilor la casele comunale: Milescu Spătaru,24, 31 August,5 cu amplasarea unor parcări de zi.

           2.Asfaltarea terenului la blocul pe adresa str.Minerilor,24.

           3. Instalate 2 terenuri de joc pentru copii la blocul situat pe str.Chișinăului, 95.

           4. A fost construit un colector de canalizare pe strada P.Ungureanu.

           5.S-au semnat acorduri de înfrățire cu orașul Tîrgu-Ocna județul Bacău Romănia,  comuna Cotnari județul Iași Romănia,  localitatea Avangard Ucraina.

                           ANUL- 2013

           1. Au fost efectuate lucrări de asfaltare pe o suprafață  de 14.300m², inclusiv străzile: D.Cantemir, B.P.Hașdeu, Burebista, Calea Basarabiei, Veronica Micle, Aron Pumnul, V.Alexandri.

           2. A fost amenajat al 2-lea strat de asfalt pe străzile: I.Creangă, S.Lazo și Iu.Gagarin, Doina, str-la Chișinăului.

           3. Au fost construite rețele de iluminare stradală pe străzile N.Gheorghiu, Crucec, Prieteniei, Trandafirilor, Speranței și  P.Ungureanu.

           4. Au  fost construite 1029 m de apeduct cu renovarea stației de pompare.

           5. Au  fost construite rețele de canalizare în perimetrul străzilor:                 Dr.Viilor, P.Ungureanu, B.Lăutaru și conectarea a 350 case de locuit.

           6.  Efectuate lucrări de izolare termică și reparație capitală la gr.nr.33.

           7. Efectuate lucrări de reparație capitală a clădirii Primăriei cu construcția unei anexe.

           8.  A fost elaborat proiectul de reconstrucție a străzii Chișinăului costul estimativ al căreia este – 20mln.lei.

 

                                         DOAMNELOR  și DOMNILOR !!!

 

          Au fost prezentate atenției Dvoastră principalele puncte de reper în activitatea Primăriei pentru anul 2014, cît și o retrospectivă generală  pentru anii 2011-2013.

           E cert un  lucru , că am reușit să rezolvăm un șir de probleme, dar și mai multe își așteaptă rezolvarea.

          Nu pot să nu amintesc că aceste lucruri au fost posibile în mare măsură și datorită conlucrării  benefice dintre Primăria orașului Cricova și Consiliul orășănesc Cricova, cît și susținerii din partea conducătorilor întreprinderilor,  instituțiilor și, nu în ultimul rînd, cetățenilor.

          Vreau să Vă mulțumesc tuturor pentru conlucrarea pe care am avut-o pe parcursul anului 2014, sperînd la o colaborare și mai fructuoasă spre binele acestei localități cu numele Cricova.

Noi dorim bine pentru întreaga  republică, dar la Cricova un pic mai bine.

Descarca "Darea de seama a Primarului or. Cricova"