Autorizatii

BORDEROUL ACTELOR NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

1. Certificat de urbanism pentru proiectare,

2. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de teren,

3. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de imobil:

(Decizia de atribuire a terenului, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal, contract de arendă/locaţiune. În cazul reconstrucţiei, modificărilor construcţiilor existente etc.);

4.Expertiza tehnică p/u obiectivele supuse reconstruirii, modernizării etc.

5. Acordul gestionarului vecinilor, sau coproprietarilor autentificată notarial (după caz);

6. Avizul Centrului de Medicină Preventivă, avizul Departamentului Pompieri şi Salvatori, avizul Ecologic (după caz);

7. Hotarele terenului (liniile roşii) raprtizat pe suport topografic (1:500);

8. Copia contractului de antrepriză (firma care efectuează lucrări de contrucţii);

9. Certificat de atestare-Diriginte de Şantier;

10. Certificat de atestare-Responsabil Tehnic;

11. Autorizaţie de desfiinţare (după caz);

12. Proiectul de execuţie (inclusiv costul estimativ al obiectului), elaborat, avizat, verificat, şi aprobat în modul stabilit, în două exemplare, un complect pentru Primăria Oraşului Cricova, al doilea exemplar va fi ştampilat „vizat spre neschimbare” apoi restituit o dată cu eliberarea Autorizaţiei de Construire.

13. Sunt posibile şi alte documente după caz. Vezi Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18. 04. 1997.

Biroul de Arhitectură şi Urbanism al Primăriei Oraşului Cricova tel. 453361


 

BORDEROUL ACTELOR NECESARE PENTRU ANEXARE LA CEREREA PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE STABILIRE A REGIMULUI URBAN

1. Extras din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nr. 1 (str. Ialoveni 100 b)

2. Documente de provenienţă a imobilelor:

(decizia de atribuire a terenului, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal, contract de arendă/locaţiune, etc.)

3. Plan cadastral a terenului eliberat de OCT Chişinău, nr. 1(Str. Ialoveni, 100b) cu indicarea construcţiilor executate neautorizat;

4. Certificat, planul tehnic al construcţiei neautorizate eliberate de OCT Chişinău, 1.

5. Planul topogarfic al terenului (serviciul geodezice);

6. Fotografii color a imaginii exterioare din diferite poziţii;

7. Raport de expertiză tehnică executat de expert tehnic licenţiat(str. Cosmonauţilor, 9, et. 5, bir. 518 sau 524);

8. Acordul autentificat notarial a 8.1. vecinilor,

8.2. gestionarului imobilului (după caz)

8.3. locatarilor (după caz)

8.4. coproprietarilor de imobil (după caz)

8.5. deţinătorilor de reţelele inginereşti afectate

9. Proces Verbal şi Decizie de constatare de contravenţie adminstrative (str. Cosmonauţilor 9 et. 7 Inspecţia de Stat înConstrucţii);

10. certificat de înregistrare a întreprinderii/buletin de identitate a solicitantului

Biroul de Arhitectură şi Urbanism al Primăriei Oraşului Cricova tel. 453361


 

BORDEROUL ACTELOR NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

1. Actele ce confirmă dreptul asupra imobilelor (teren-T, construcţie-C, încăpere-Î, după caz);

2. Extras din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nr. 1 str. Ialoveni 100 b (după caz);

3. Actele de provenienţă a imobilelor:

(decizia de atribuire a terenului, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal, contract de arendă/locaţiune, etc.); 

4. Plan cadastral/geometric a terenului eliberat de OCT Chişinău, nr. 1(Str. Ialoveni, 100b) cu indicarea construcţiilor (dacă există);

5. Planul construcţiei/paşaportul tehnic (după caz) eliberat de OCT Chişinău nr. 1.

6. Ridicarea Topografică 1:500 a terenului (serviciile geodezice);

7. Hotarele terenului (liniile roşii) pe suport topografic,(actul trasarăi hotarelor terenului în natură) ;

8. Proiect schiţă a obiectului (blocuri locative şi obiecte de menire socială, industrială (avizat de arhitectul şef/arhitectul şef adjunct al municipiului);

9. Raport de exertiză tehnică a construcţiilor existente (dacă există) elaborat de expert tehnic licenţiat str. Cosmonauţilor 9, et. 5, bir. 518 sau 524;

(pentru lucrările de reconstruire, consolidare, resistematizare, modificare, extindere, reparare a construcţiilor şi amenajărilor existente, dacă lucrările prevăd intervenţii în structura de rezistenţă şi stabilitate a construcţiilor, încăperilor);

10. Acordul :

  1. coproprietarilor (în caz de proprietate comună);
  2. vecinătăţilor (după caz);
  3. locatarilor (bloc locativ);

11. Certificat de înregistrare a întreprinderii/buletin de identitate a solicitantului.

Biroul de Arhitectură şi Urbanism al Primăriei Oraşului Cricova 453361