Bine ati venit pe site-ul oficial al primariei orasului Cricova

Primaria Cricova

Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea  folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.

mai multe despre orasul Cricova

 

Noutati

ANUNȚ

Anunț Important: Recensământul Populației și Locuințelor 2024

????️ Perioada: 8 aprilie - 7 iulie 2024

Stimați locuitori ai orașului Cricova,

Vă informăm că în perioada 8 aprilie - 7 iulie 2024 se va desfășura Recensământul populației și locuințelor în Republica Moldova, conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor și Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. Acesta este o activitate de amploare națională care are loc o dată la 10 ani și are ca scop obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării.

???? Începând cu 8 aprilie, un recenzor va vizita locuința dumneavoastră și va adresa întrebări din chestionarul de recensământ. Fiecare persoană este obligată să participe la recensământ și să răspundă în întregime și corect la întrebările recenzorului, conform prevederilor Legii nr. 231/2022.

???? Datele furnizate la Recensământ sunt confidențiale și protejate conform legii. Acestea vor fi utilizate doar în scopuri statistice și nu vor fi posibilă identificarea datelor personale.

✅ Participarea la Recensământ este o obligație legală și civică, conform prevederilor Legii nr. 231/2022.

???? Invităm toți locuitorii orașului Cricova să fie pregătiți să primească recenzorii și să ofere răspunsuri corecte și complete, contribuind astfel la proiectele de dezvoltare la nivel de localitate și de țară.

???? Pentru mai multe informații despre Recensământ, puteți consulta pagina Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova www.statistica.gov.md/RPL2024 sau apela gratuit la Linia verde a recensământului 022 800 800 24.

Vă mulțumim pentru colaborare și contribuția la o mai bună înțelegere a comunității noastre!

#RPL2024 #Recensamant2024 #RecensamantulPopulatieisiLocuintelor2024

19.04.2024 mai departe

Concurs

                         CONCURS

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

secretar al Consiliului orășenesc Cricova

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată

  • pe  portalul guvernamental al funcţiilor  publice:  cariere.gov.md ,
  • pe  pagina  web a Primăriei or. Cricova primariacricova.md și
  • pe  panoul informaţional de la sediul Primăriei Cricova.

Denumirea și sediul autorității publice organizatoare a concursului: Primăria  orașului Cricova;

Denumirea funcției publice: secretar al Consiliului orășenesc Cricova;

Scopul și sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

- asigură înştiinţarea convocării consiliului local și participă la şedinţele consiliului local;

- pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local și avizează și contrasemnează proiectele de decizii ale consiliului local;

- asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale;

- organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă;

- acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;

- întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor adoptate de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate;

- acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale, referendumurilor republicane şi locale;
- autentifică acte şi documente, emite diferite acte și eliberează extrase sau copii din actele disponibile;

- ține evidența în registrele de activitate;

Condițiile de participare la concurs:
-  deține cetățenia RM
-  posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică
-  neatingerea vârstei de 63 ani;
-  este aptă din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
-  are studii necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
-  nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care sa depus această interdicție;

Cerințe speciale de participare la concurs:

- cunoștințe: Studii superioare, licență (diplomă) în drept sau de administrație publică
(experienţă în domeniul administrației publice locale va fi un avantaj)
- cunoaşterea legislaţiei în domeniul APL, notarial, protecția drepturilor copilului, urbanism și arhitectură, etc;

- cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

- cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul)

- abilităţi de lucru: abilităţi de utilizare a calculatorului, cunoștințe de operare la calculator Word, Excel, operare programe, Internet, e-mail, altele; prelucrarea informaţiei, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionarea problemelor, aplanarea conflictelor şi comunicare eficientă, lucru în echipă.

- atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, diplomație, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate față de lucru încredințat, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, exercitarea atribuțiile unității gender la nivel local.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Copia buletinului de identitate
b) Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare. 

c) Copia carnetului de muncă, (certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire)

c) Cazierul judiciar ( cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

d) Certificatul medical (sau declarație pe propria răspundere.  În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire)

e) Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

f) Formularul de participare 

 

 Bibliografia concursului:

– Constituţia Republicii Moldova
– Codul administrativ

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Codul Civil al Republicii Moldova;
– Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 

Data-limită de depunere documentelor – 10.05.2024, orele 16:30

Modalitatea de depunere a documentelor: documentele se prezintă în original şi copie, prin poșta, e-mail sau personal.

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Lilia Munteanu 

Contacte: nr. telefon: (022)430-212
                  Adresă electronică:  primcricova@mail.ru

                                                   primcricova@gmail.com

                  Adresă poștală: or. Cricova, str. Chișinăului 90

 

19.04.2024 mai departe

LICITAȚIE

Primăria  oraşului  Cricova  anunţă pentru data de 03.05.2024, orele 10.00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90

desfășurarea licitaţiei funciare cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenului pentru construcții:

Vânzare a terenului:

  1. teren cu nr. cadastral 3156301177 cu suprafaţa de 0,2501 ha, pentru construcții,  preţ iniţial de expunere - 1 mln 600 mii lei

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte până la data de 02.05.2024, orele 12:00:

  • cererea (formular tipizat, se completează la depunerea actelor);
  • copia actului de identitate;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;
  • procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  •  dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul inițial de expunere a terenului  ( IBAN MD45TRPDAK371210B02821AB)
  •  taxa de participare: persoanele fizice – 600 lei,  persoane juridice  - 1200 lei (IBAN MD25TRPDAK142310A11185AA)

     Doritorii de a se familiariza cu terenul expus la licitație se pot adresa la primăria or. Cricova  în anticameră la tel. (022)430-212.

   Comunicatul informativ a fost aprobat prin Decizia nr. 2/1 a comisiei de licitație conform procesului-verbal nr. 1 din 02.04.2024.

12.04.2024 mai departe