Primaria Cricova

Cine a fost in Moldova si nu a vazut Cricova - nu a vazut de fapt Moldova

Posturi vacante

04.07.2020 secretar al Consiliului orășenesc

03,08,2016: Primăria or. Cricova angajează în serviciu Perceptor fiscal

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de copii nr. 33 din or. Cricova.

Condiţiile de participare la concurs:
La funcţia de Director al Grădiniţei nr. 33 din or. Cricova,  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin 3 ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5) cunoaşte limba română;
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii.
          Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă la Primăria or. Cricova, pînă la data de 29.02.2016,   dosarul de concurs,  care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
2. copia actului de identitate; 
3. copia/copiile legalizate ale actului/actelor de studii; 
4 copia legalizată a carnetului de muncă; 
5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
6 certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezenatate copii împreunp cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusive copia/copiile actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinşifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesiosnale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
telefon – 022-453236 
e-mail – irinacertan@rambler.ru, adresa poştală –or. Cricova,  str.Chişinăului, 90
Persoana de contact – Irina Certan

Data limită de depunere a dosarului – 29 februarie 2016


Primăria oraşului Cricova anunţă la data de 12.11.2015   concurs de suplinire a postului vacant de perceptor fiscal.

Documentele se vor depune în incinta Primăriei or. Cricova, str.Chişinăului, 90, pînă la data de 11.11.2015, ora 12-00.

Informaţii suplimentare la tel: 453-236.     

Descarca formularul


A  N  U  N  Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei oraşului Cricova.  

În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs “ aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,  Primăria or.Cricova, anunţă la data de 06 februarie 2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

 - perceptor fiscal

Cerinţe faşă de candidat:

-cetăţean al Republicii Moldova

-studii superioare ( prioritar economie şi finaţe)

-cunoaşterea limbii de stat şi al limbii ruse

-abilităţi de lucru la calculator

Dosarul pentru concurs va conţine:

-formularul de participare

-CV-ul actualizat

-copia buletinului de identitate

-copia diplomei de studii

-copia carnetului de muncă

-certificarul medical

Cazier juridic sau declaraţia autentificată notarial  pe proprie răspundere.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se vor depune în incinta Primăriei or.Cricova, str.Chişinăului, 90,  pînă la data de 05.02.2015, ora 16.00.

Descarcati: Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice