PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ a oraşului CRICOVA

7-5 Aprobarea conceptiei Planului Urbanistic General al or_ Cricova.

2015-2018

Oraşul Cricova, mun. Chişinău

Ianuarie 2015

Proiectul a fost elaborat si discutat în cadrul Atelierului de Planificare Strategică,

cu asistenţa experţilor din cadrul Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul atelierului de planificare strategică

1.2. Procesul planificării strategice

 • cum este organizat procesul de planificare strategică
 • cine a fost implicat in procesul de planificare strategică
 • necesitatea desfăşurării atelierului de planificare strategica in procesul de planificare strategica

II.  Misiunea Şi valorile

2.1. Misiunea 

2.2. Valorile 

III. ANALIZELE EFECTUATE

3.1.Analiza actorilor sociali

3.2.Analiza punctelor slabe, punctelor tari, posibilităţilor şi pericolelor

IV. PLANUL STRATEGIC

4.1. Stabilirea obiectivelor strategice

4.2. Analiza obiectivelor strategice

4.3. Planul de acţiuni, termeni şi responsabili

V. RECOMANDAŢII

I. INTRODUCERE

 1. Scopul si obiectivele planificării strategice

Scopul procesului de planificare strategică desfăşurat la atelierul de lucru a fost elaborarea proiectului  planului strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului Cricova, mun. Chişinău.

Procesul de adoptare a deciziilor la nivelul unei colectivităţi locale trebuie să fie o combinaţie între trei moduri de abordare:

 • Abordarea economiei de piaţă, în termeni de eficacitate şi eficienţă
 • Abordare legală, în termeni de respectare a legislaţiei
 • Abordare din perspectiva comunităţii, de respect al cetăţenilor

Obiectivele atelierului de planificare strategică au fost:

 • Explicarea si discutarea paşilor necesari pentru planificarea strategica
 • Folosirea metodelor specifice fiecărei etape a planificării strategice
 • Formularea preliminară a unui set de acţiuni pentru dezvoltarea strategică a oraşului Cricova
 • Definirea acţiunilor necesare pentru difuzarea, discutarea, aprobarea si implementarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului Cricova

1.2. Procesul planificării strategice

 • Cum a fost organizat procesul de planificare strategică

Atelierul de planificare strategică a fost precedat de sondaj sociologic de opinii, realizat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare «MilleniuM» în colaborare cu primăria oraşului Cricova. Au fost anchetate 250 de persoane de diferite categorii sociale. În baza datelor acumulate au fost stabilite problemele de ordin economic, social şi ecologic cu care se confruntă populaţia.

Au fost definite următoarele probleme:

 • finanţarea insuficientă a renovării staţiei de epurare;
 • necesitatea de a mări baza impozabilă;
 • acces limitat la resurse financiare;
 • şomajul şi salarii mici;
 • amplasarea geografică;
 • problema ecologică;
 • influenţa negativă asupra turismului;
 • incapacitatea populaţiei de a achita serviciile;
 • departajarea teritoriului pentru depozitarea deşeurilor;
 • număr limitat de transport specializat;
 • oamenii se tem de responsabilităţi;
 • este scăzută activitatea instructiv-educativă;
 • lipsesc centrele educaţiei culturale;
 • nivelul educativ este scăzut  în familie;
 • lipsa cursurilor de orientare profesională în curricula;
 • lipsa implicării părinţilor în instruirea copiilor;
 • numărul scăzut de specialisti calificaţi;
 • acces limitat la specialişti de nivel înalt;
 • lipsa condiţiilor pentru atragerea specialiştilor (salariu, loc de trai, înlesniri);
 • repartizarea incorectă a finanţelor din bugetul local;
 • creşterea taxelor la servicii comunale şi mărfuri de consum;
 • acces limitat la participarea proiectelor cu beneficiu financiar (mediu urban);
 • finanţarea instituţiei per elev nu acoperă cheltuielile necesare pentru dezvoltarea învăţămîntului de calitate;
 • lipsa specialiştilor în domeniul elaborării proiectelor;
 • planificarea incorectă a resurselor bugetare;
 • nivelul de trai scăzut al populaţiei;
 • sitemul de impozitare nu este avantajos;
 • activitatea insuficientă a locuitorilor;
 • consumul de alcool, narcotice;
 • comportamentul deviant al unor cetăţeni;
 • conlucrarea ineficientă a instituţiilor educaţionale cu colectivul de părinţi;
 • nedorinţa cadrelor de a creşte profesional;
 • numărul mare de oameni neangajaţi în cîmpul muncii;
 • lacune în legislaţie;
 • nerespectarea cadrului legal de către populaţie;
 • planificarea nerentabilă a cetăţenilor;
 • migraţia cetăţenilor ridicată;
 • prezenţa a două instituţii penitenciare;
 • indiferenţa şi  mentalitatea slabă a populaţiei;
 • nivelul scăzut de cultură a oamenilor;
 • nivelul scăzut al educaţiei;
 • oportunităţi reduse la dezvoltarea culturală;
 • spirit civic scăzut;
 • interesul scăzut al cetăţenilor pentru viitorul oraşului.

 

 • Pe parcursul a două  săptămâni, 1-14 ianuarie 2015 s-au pregătit materialele necesare, s-au studiat rezultatele sondajului de opinie, s-au  evidenţiat tendinţele pozitive şi negative ce se conturează în dezvoltarea oraşului Cricova.

 

 • In perioada de 15-16 ianuarie 2015 s-au desfăşurat lucrările atelierului de planificare strategică, la care au participat 23 cetăţeni, reprezentanţi ai primăriei, consiliului local, reprezentanţi de la instituţiile de învăţămînt (şcolar şi preşcolar), ONG pentru a fi iniţiaţi in procesul de planificare strategică şi pentru a elabora în comun si cu asistenţa experţilor proiectul planului strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului Cricova, mun. Chişinău.

 

 • După încheierea lucrărilor atelierului de planificare strategică, se preconizează activităţi de difuzare a proiectului planului strategic, de discutare a lui la o şedinţă a consiliului local, de aprobare a unei variante finale a planului, urmând ca implementarea să înceapă la data de  _________                   

Responsabil de implementarea planului de acţiuni de dezvoltare strategică este Primarul oraşului Cricova, Dl Guţan Valentin.

 

 • Cine a fost implicat in procesul de planificare strategica:

La atelierul de lucru au participat următorii reprezentanţi ai oraşului Cricova:

 

 

Nume, Prenume

Instituţia

 

 1

Larii Tamara

Biblioteca or. Cricova

2

Oloieru Olga

Şcoala de arte

3

Tuchila Silvia

Grădiniţa - creşă nr. 33

4

Guţan Elena

Grădiniţa - creşă nr. 33

5

Didenco Aliona

Instituţia preşcolară nr. 33

6

Pindiuc Nadejda

Grădiniţa - creşă nr. 33

7

Borş Boris

RCL Cricova

8

Timbaliuic Inna

RCL Cricova

9

Palii Mihai

Casa de Cultură

10

Bejan Angela

Gimnaziu Nr. 77

11

Pavlov Anatol

Gimnaziu Nr. 77

12

Ştenţova Olga

Gimnaziu Nr. 77

13

Bolfosu Svetlana

L. T. ”Alexei Mateevici”

14

Mînzu Ecaterina

L. T. ”Alexei Mateevici”

15

Fabian Marina

L. T. ”Alexei Mateevici”

16

Aghenii Igor

Consilier

17

Domentiuc Ruslan

Consilier

18

Ciutac Ivan

Consilier

19

Certan Irina

Primăria or. Cricova

20

Racu Dumitru

Consilier

21

Ţîghira Victor

Consilier

22

Solomon Boris

Consilier

23

Tcaciuc Alexandru

Consilier

24

Olga Guţî

Şcoala de arte

25

Şopina Marina

Şcoala de arte

26

Railean Viorica

L. T. ”Alexei Mateevici”

27

Fabian Marina

L. T. ”Alexei Mateevici”

28

Slobozianu Roman

Consilier

29

Postolachi V.

Consilier

30

Negru Nicolae

Director Rej. com. locativă

31

Gherciu Mariana

C.S. Cricova, asistent medical

32

Ursachi Elizaveta

C.S. Cricova, asistent medical

 

 

Experţi:

Vitalie Cîrhană

Natalia Ciobanu

 

 • Cum se încadrează atelierul de planificare strategică  in procesul de planificare strategică

Atelierul de Planificare Strategică este doar o etapă intermediară a procesului de planificare strategică, după care se presupune că vor urma acţiuni concrete pentru aprobarea proiectului planului de dezvoltare strategică şi pentru implementarea lui. Înaintea atelierului de lucru experţii menţionaţi au parcurs prima etapă a procesului de planificare strategică, discutând cu liderii comunităţii despre conceptul de planificare strategica şi ajungând la un acord comun asupra acestui proces. După atelierul de lucru proiectul planului de dezvoltare strategică trebuie sa fie discutat la consiliul local pentru ca acesta să fie definitivat, aprobat şi implementat în realitate.

II. Misiunea si valorile

2.1. Misiunea APL din oraşul Cricova

Misiunea APL din Cricova este:

De a presta serviciile profesional, competent, calitativ şi eficient, respectînd valorile social-umane, pentru prosperarea or. Cricova.

2.2. Valorile comunităţii din oraşul Cricova

Întreaga comunitate din oraşul Cricova consideră că toţi cetăţenii oraşului trebuie să împărtăşească anumite valori comune, prin urmare activitatea şi dezvoltarea ei strategică trebuie să fie guvernată de:

 • Profesionalism
 • Obiectivitate
 • Democraţie
 • Umanism
 • Cinste, Onestitate
 • Exigenţa, Punctualitate
 • Respect
 • Susţinere reciprocă

Majoritatea participanţilor au susţinut ideea că profesionalism trebuie să fie prioritatea numărul unu. Transparenţa a obţinut mai puţine voturi, cu toate că a fost menţionat că este necesar ca activitatea primăriei să fie transparentă.

III.      ANALIZELE EFECTUATE

3.1. Analiza Actorilor

Participanţii au identificat următorii actori sociali pentru oraşul Cricova:

 

Actori Interni:     

 • APL
 • Agent publicitar
 • Agenţii economici
 • Cetăţenii
 • Regia comunală
 • Instituţiile de stat universitare
 • Instituţii bugetare
 • Instituţii religioase
 • Instituţii de cultură
 • ONG

            Actori Externi:    

 • Ministerele
 • Persoane juridice şi fizice;
 • Instituţii bugetare
 • Consiliul municipal
 • Instituţiile de stat
 • Instituţii de cultură
 • AGSV şi IES
 • Profesor de istorie
 • Specialist în domeniu turism şi servicii hoteliere.
 • Grup de persoane: marchetolog, programist, ziarist,makler.
 • Bugetul municipal
 • Fondul ecologic naţional
 • Fonduri UE.
 • Moldetelecom,SUNTV
 • AN de Asigurări în Medicină,
 • Mass-media
 • Turiştii

Analiza Actorilor Interni

Actor Intern

Care sunt aşteptările actorului de la noi

Ce trebuie să facem pentru a realiza aşteptările actorului?

Cum ne influenţează acesta?

 

Ce dorim de la ei?

Cît de important este el pentru noi_

APL

-atragerea businessului mic

-facilităţi pentru agentul economic

-noi locuri de muncă

-centre de creaţie

-manifestări culturale

-îmbunătăţirea infrastructurii

-implementarea noilor tehnologii

 

-investiţii

-facilităţi

-deschiderea centrului de cultură

 

-Deciziile

-dezvoltarea planului general

-conlucrarea cu diverse organe de resort

-transparenţă

-implicarea populaţiei

-activitate efectivă

 

-foarte important

 

Agenţi economici

-Crearea condiţiilor necesare de activitate

-nu pune piedici

-soluţionarea activă a problemelor

-mobilizarea resurselor necesare

-mărirea salariilor cu ce duce la creşterea bunăstării materială a populaţiei

-achitarea impozitelor

-crearea noilor locuri de muncă

-modernizarea tehnologiilor

-ridicarea nivelului servicii prestate

-foarte important

Instituţiile bugetare

-Mărirea limitelor

-suport financiar

-dirijarea în activitate

-planificarea bugetului

-achitarea salariilor la timp

-prestarea serviciilor contra plată

-schimbarea modului de gîndire

-contribuţia la educarea tinerei generaţii

-politici

-economi

-creativi

-conlucrarea între ei

 

-foarte important

Cetăţenii oraşului

-iniţiativă

-nivel de cultură

 

-să lucrăm pentru a îndeplini aşteptările

-alegeri

-încredere

-iniţiativă

 

Foarte important

Instituţii religioase

-ajutor financia

-conlucrarea

-neamestec în activitate

 

-acordarea ajutorului financiar şi morar

-ridicarea nivelului spiritual

-influenţa pozitivă asupra societăţii

 

Foarte important

Poliţia

-conlucrare

-susţinere financiară

-conlucrare

-respectarea  legilor

-securitatea societăţii

-îndeplinirea obligaţiunilor

 

Important

 

Instituţii penitenciare

-conlucrare

-micşorarea tarifelor comunale

--conlucrare

-negativ

-îmbunătăţirea pazei

-îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere

-educaţie

 

Nu prea important

 

 

Analiza Actorilor Externi

Actor Extern

Care sunt aşteptările actorului de la noi

Ce trebuie să facem pentru a realiza aşteptările actorului?

Cum ne influenţează acesta?

 

Ce dorim de la ei?

Cît de important este el pentru noi_

Preşedinte

 

-implementarea legislaţiei

-onorarea obligaţiunilor funcţionarilor publici

-elaborarea legilor satisfăcătoare

-deştept

-intelectual

-îndeplinirea promisiunilor

 

Foarte important

Guvernul

-propuneri, proiecte

-sprijin

-implicare

-înţelegere

 -elaborăm planuri de idei

-proiecte de dezvoltare multilaterală a comunităţii

-financiar

-organizatoric

-performanţe

-implicarea în realizarea proiectelor prin alocaţia resurselor financiare ţi umane

 

Foarte important

 

Consiliul municipal

-propuneri

-cerinţe

-elaborarea proiectelor realizabile

-financiar

-susţinere

-implicare în realizarea proiectelor

 

Foarte important

turiştii

-ospitalitate şi servicii accesibile

-locuri frumos amenajate

-Amenajarea teritoriului

-crearea centrelor, zonelor de agrement

-financiar

-cultural

-performanţe

-implicarea în dezvoltarea culturii prin vizite şi excursii

 

Foarte important

donatorii

-condiţii prospere pentru activitate

-colaborare

dezvoltare

-informare

-garanţii

-stabilitate

-condiţii favorabile

-informare

-repartizare eficientă

-ridicarea nivelului de trai

-crearea locurilor de muncă

-financiar

-susţinerea în realizarea proiectelor

-colaborare

 

Important

 

Instituţii bancare

-conlucrare

-conlucrare

-financiar

-investiţii

-procent bancare favorabil

Important

prefectura

-respectarea legislaţiei

-control

-respectăm legislaţia

-obiectivi

Important

Mass Media

-transparenţa  în activitate

-conlucrare

-mese rotunde

-discuţii

-studii ecologice

-informare

-discuţii

-crearea opiniei publice

-informarea populaţiei

-propagarea ideilor

-implicarea populaţiei

-obiectivitate

-transparenţă

-colaborare

--activitate rodnică

 

 

important

Localităţi vecine

-conlucrarea

-schimb de experienţă

-conlucrare

-respect

-pozitiv

-respect

-conlucrare

important

 

3.2. Analiza Punctelor Tari, Punctelor Slabe, Pericolelor şi Oportunităţilor (SWOT)

 

 Puncte Slabe:

 • Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii
 • Nivelul scăzut de asigurare cu transport
 • Buget limitat
 • Degradarea tineretului
 • Instituţii penitenciare
 • Lipsa staţiei de purificare a apei
 • Starea ecologică(gunoiul, Ichel şi lipsa fîşiilor)
 • Puţine proiecte elaborate şi implimentate în teritoriu
 • Lipsa de investiţii
 • Pasivitatea populaţiei
 • Dorinţa de a realiza
 • Şomajul
 • Instabilitatea politică

Puncte Tari:

 • Aşezarea geografică
 • Prezenţa agenţilor economici puternici  în teritoriu
 • Oraş turistic datorită subsolului Cricova
 • Legături internaţionale stabilite
 • 3 instituţii şcolare şi una preşcolară
 • resurse minerale şi resurse de apă
 • populaţia multinaţională
 • prezenţa instituţiilor bugetare
 • existenţa reţelilor de apă, gaz, telecomunicaţii
 • resurse naturale
 • existenţa reţelilor de drumuri
 • resurse umane
 • instituţii culturale
 • oraşul e în continuă dezvoltare
 • cel mai onest, competent şi durabil primar şi consiliu

Oportunităţi/Posibilităţi

 • atragerea turiştilor
 • dinamica populaţiei
 • gestionarea eficientă a bugetului
 • participarea membrilor APL în cadrul proiectelor internaţionale, cursuri de perfecţionare, seminare
 • oameni competenţi în elaborarea proiectelor
 • folosirea potenţialului local
 • dezvoltarea ONG
 • implicarea tineretului
 • atragerea investiţiilor
 • stimularea businessului mic

Pericole:

 • instabilitate politică
 • stoparea infrastructurii oraşului
 • nu se poate îndeplini planul socio-economic
 • înrăutăţirea stării demografice
 • înrăutăţirea ecologică
 • schimbarea nefavorabilă a legislaţiei
 • comportamentul tineretului
 • scăderea potenţialului intelectual
 • neacceptarea proiectelor de către investitori

IV. PLANUL STRATEGIC

4.1. Identificarea obiectivelor strategice

La identificarea obiectivelor strategice au servit informaţiile din sondajul sociologic, analiza punctelor slabe şi tari, riscurilor şi oportunităţilor  mediului extern, viziunule asupra viitorului.

După analiza pe baza unui set de criterii şi după ierarhizarea problemelor, au fost stabilite drept prioritare următoarele obiective strategice:

 

 1. Cum poate fi îmbunătăţită economia or. Cricova
 2. Cum poate fi îmbunătăţită situaţia ecologică în teritoriu
 3. Cum  poate  fi dezvoltată infrastructura şi serviciile publice
 4. Cum să îmbunătăţim sfera socială a comunităţii din or. Cricova

4.2 Analiza problemelor strategice

A fost efectuată analiza obiectivelor strategice.

PS 1: Cum poate fi îmbunătăţită economia or. Cricova

Soluţionarea acestei probleme va permite comunităţii să ridice nivelul de trai al cetăţenilor,  va duce la crearea locurilor de muncă,  la evaluarea şi folosirea eficientă a resurselor existente (naturale, financiare şi umane), la atragerea investiţiilor străine, ridicarea bazei impozabile şi promovarea turizmului ca una din oportunităţi de dezvoltare.

PS 2: Cum poate fi îmbunătăţită situaţia ecologică în teritoriu

Soluţionarea acestei probleme va aduce la ameliorarea şi protecţia mediului ambiant prin sădirea fîşiilor verzi, salubrizarea teritoriului, construcţia unei staţii de epurare, conştientizarea populaţiei şi alte activităţi.

PS 3: Cum  poate  fi dezvoltată infrastructura şi serviciile publice

Soluţionarea acestei probleme va aduce la restabilirea infrastructurii pentru prestarea serviciilor necesare publice precum amenajarea străzilor, asigurare cu apă şi cu servicii de canalizare, asigurarea cu transport.

PS 4: Cum să îmbunătăţim sfera socială a comunităţii din or. Cricova

Soluţionarea acestei probleme va permite comunităţii să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor prin ridicarea nivelului cultural şi educaţional al cetăţenilor, prin informatizarea populaţiei, ajutorarea pentru păturile social vulnerabile.

Pentru fiecare problemă strategică au fost identificate soluţii.

PS 1: Cum poate fi îmbunătăţită economia or. Cricova

Soluţii :

 1. Stimularea şi dezvoltarea businesului mic şi mijlociu
 2. Dezvoltarea turismului

PS 2: Cum poate fi îmbunătăţită situaţia ecologică în teritoriu

Soluţii :

 1. Conştientizarea populaţiei privind necesitatea respectării mediului ambiant
 2. Păstrarea şi lărgirea spaţiilor verzi
 3. Colectarea sortată a gunoiului menajer şi prelucrarea acestuia

PS 3: Cum se poate contribui la dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice

Soluţii :

 1. Asigurarea continuă cu  cu apa potabilă de calitate a populaţiei  şi serviciile de canalizare
 2. Îmbunătăţirea stării drumurilor

PS 4: Cum să îmbunătăţim sfera socială a comunităţii din or. Cricova

Soluţii :

 1. Îmbunataţirea serviciilor de asistenţă socială
 2. Promovarea politicilor de tineret la nivel local
 3. Informarea cetăţenilor

Pentru fiecare problemă au fost identificate căile practice de abordare, bariere şi iniţiative majore.

PS 1: Cum poate fi  îmbunătăţită economia or. Cricova

 1. Stimularea şi dezvoltarea businesului mic şi mijlociu

Căile practice:

 • Determinarea direcţiilor prioritare – permanent, responsabil – APL;
 • Stimularea populaţiei şi agenţilor economici – permanent, responsabil – APL;
 • Instruirea tinerilor în domeniul antreprenoriatului – după necesitate, responsabil – APL, ONG;
 • Crearea condiţiilor favorabile – 2015,  responsabil – Agenţii economici;
 • Crearea bazei de date potenţialului existent – 2015,  responsabil – APL;
 • Încheierea contracte de colaborare cu investitorii străini – 2015-2018,  responsabil – APL, agenţi economici;
 • Crearea a 50-100 locuri de muncă prin reabilitarea contractelor de colaborare – 2015-2018, responsabil – APL;
 • Obţinerea a 5 granturi din partea investitorilor străini – 2015-2018;
 • Crearea condiţiilor corespunzătoare pentru investitorii străini(spaţiu, teren, etc.) –permanent, responsabil – APL;
 • Calificarea specialiştilor prin prezentarea mecanismului de lucru al tehnologiilor moderne: seminare, mese rotunde, training, cursuri de perfecţionare – după necesitate, responsabil – APL, ONG
 1. Dezvoltarea turismului

Căile practice:

 • Crearea programului dezvoltării turismului – 2015, responsabil – APL;
 • Editarea broşurii turistice a or. Cricova – 2015, responsabil – APL, agenţii economici;
 • Anual de editat calendarul cu simbolica Cricovei – permanent, responsabil – APL;
 •  Reînnoirea placajelor de publicitate turistică cu simbolurile Cricovei (gara de trenuri, aeroport, autogara), responsabil – Agenţii economici;
 • Implicarea televiziunii în publicitatea turistică a or. Cricova – permanent, responsabil – Agenţii economici.

PS 2: Cum poate fi îmbunătăţită situaţia ecologică în teritoriu

 1. Conştientizarea populaţiei privind necesitatea respectării mediului ambiant

Căile practice:

 • Editarea buletinului ecologic cu reflectarea situaţiei şi consecinţelor – 2016, responsabil – APL;
 • Informarea populaţiei – permanent, responsabil – APL;
 •  Activităţi de educaţie ecologică în instituţiile de învăţământ – permanent, responsabil – APL, Instituţiile de învăţămînt.
 • Lucrul cu populaţia (organizarea meselor rotunde etc.), AE, diferite instituţii – permanent, responsabil – APL, Regia Comunal Locativă Cricova;
  • Implicarea mass-media (TV, ziare) – permanent, responsabil – APL;
 1. Păstrarea şi lărgirea spaţiilor verzi

Căile practice:

 • Demersul APL catre AGSV si IES – 2016, responsabil – APL;
 • Decizia consiliului privind delimitarea terenurilor deteriorate pentru împădurire –permanent, responsabil – APL;
 • Păstrarea şi lărgirea pădurilor, fîşiilor, parcurilor existente, responsabil – RLC Cricova, Chişinău Silva.
 • Plantarea arborilor şi arbuştilor - 2015- 2018, responsabil – APL, agenţii economici;
 • Plantarea fîşiilor de protecţie 2015- 2018, agenţii economici;
 • Crearea unui program de înverzire în colaborare cu organizaţiile specializate -2016.
 1. Colectarea sortată a gunoiului menajer şi prelucrarea acestuia

Căile practice:

 • Informarea populaţiei privind importanţa şi modul de sortare a deşeurilor menajere – permanent – permanent, responsabil – RLC Cricova;
 • Încheierea contractelor cu agenţii economici – permanent, responsabil – RLC Cricova;
 • Determinarea şi amenajere terenului pentru sortare a deşeurilor menajere 2016 – 2018, responsabil – APL, RLC Cricova ;

PS 3: Cum  poate fi dezvoltată  infrastructura şi serviciile publice

 1. Îmbunătaţirea asigurării cu apa potabilă şi servicii de canalizare

Căile practice:

 • Finisarea etapei biologice de reconstrucţie a staţiei de epurare -2016-2018, responsabil – RLC Cricova;
 • Participarea la proiecte investiţionale –permanent, responsabil – RLC Cricova ;
 • Montarea plasei de protecţie – 2016, Apele Moldovei;
 • Curăţirea albiei rîului Ichel -2016, responsabil – RLC Cricova;
 • Atragerea agenţilor economici – conform planului, responsabil – APL.
 1. Îmbunătăţirea stării drumurilor

Căile practice:

 • Construcţia drumurilor asfaltate 2015-2018, responsabil – APL;
 • Construcţia drumuriloe în cartiere noi -2015-2018, responsabil – APL;
 • Atragerea creditelor – după necesitate, responsabil – APL ;
 • Aportul populaţiei, AE – după necesitate, responsabil – APL;

PS 4: Cum să îmbunătăţim sfera socială a comunităţii din or. Cricova

 1. Îmbunataţirea serviciilor de asistenţă socială

Căile practice:

 • Crearea unui magazin pentru produse alimentare şi mărfuri de prima necesitate la preţ redus (contract cu baza angro, identificarea persoanei responsabile, încapere, grafic de lucru, salarii) – 2016, responsabil – APL.
 • Formarea unui grup de voluntari cu idei comune pentru creşterea nivelului social – 2015, responsabil – APL, ONG;
 1. Promovarea politicilor de tineret la nivel local

Căile practice:

 • Crearea Centrului de Tineret (persoană responsabilă, încaperea, specialişti, utilaj corespunzator;)- 2015, responsabil – APL ;
 • Informarea tinerilor despre activităţile Centrului – permanent, responsabil – Centrul de Tineret;
 • Determinarea surselor financiare pentru activităţile tinerilor din cadrul Centrului – anual, responsabil – APL;
 • Selectarea tinerilor conform domeniilor prioritare – anual, responsabil – APL ;
 • Implicarea tinerilor la diferite activități: mese rotunde, seminare, dezbateri – conform planului, Centrul de Tineret;
 • Organizarea schimburilor de experiență la nivel internațional în domeniul tineretului - conform planului, responsabil – Centrul de Tineret;
 • Elaborarea și implementarea proiectelor de tineret în localitate -2016- 2018, , responsabil – Centrul de Tineret;
 • Menționarea tinerilor prin intermediul presei locale – permanent, responsabil – Centrul de Tineret ;
 • Acordarea de premii, burse și diplome de merit – permanent, responsabil – APL;
 1. Informarea cetăţenilor

Căile practice:

 • Editarea Buletinului Informaţional al oraşului Cricova – 2016, responsabil – APL;
 • Colaborare cu mass-media republicană şi municipal – permanent, , responsabil – APL ;
 • Instalarea panourilor informative - 2016- 2017, responsabil – APL, agenţi economici ;
 • Folosirea panourilor informative – 2016-2017, responsabil – APL, agenţi economici;
 • Organizarea meselor rotunde APL cu populaţia – permanent, responsabil – APL.

V. RECOMANDĂRI

Echipa de experţi recomandă următoarele lucruri privind următoarele etape ale planificării strategice:

 • Proiectul planului strategic trebuie să fie discutat şi completat cu Planul de Acţiuni anual
 • După introducerea modificărilor în acţiuni trebuie stabiliţi termeni şi responsabili concreţi
 • Proiectul planului strategic trebuie să fie prezentat spre aprobare la consililul local
 • La şedinţa consiliului local privind aprobarea a Planului strategic să participe şi participanţii de la Atelierul de planificare strategică
 • Trebuie de stabilit periodicitate de monitorizare şi evaluare a implementării planului strategic
 • Fiecare persoana responsabilă pentru anumite acţiuni (grup de oameni) din planul strategic să-şi facă extrasul din planul de acţiuni
 • Procesul de implementare planului strategic al oraşului trebuie adus la cunoştinţa populaţiei din Cricova
 • Trebuie de conlucrat strîns cu actorii sociali (interni şi externi) pentru realizarea planului de acţiuni

Planul Strategic de dezvoltare durabila a or. Cricova an 2015-2018.doc