REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII PUBLICE CRICOVA

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A BIBLIOTECIIPUBLICE CRICOVA

Capitolul I.

 1. ȚII GENERALE
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Cricova  (în continuare- Regulament)  stabilește misiunea, funcțiile, atribuțiile și drepturile bibliotecii publice, structura, precum și organizarea activității sale.
 3. Regulamentul se aplică Bibliotecii Publice Cricova  din cadrul sistemului național de biblioteci.

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Cricova  conține prevederi referitoare la:

 1. structura, organigrama modul de organizare și administrare a bibliotecii, alte aspecte privind activitatea bibliotecii;
 2. orarul de funcționare a bibliotecii;
 3. condițiile de înscriere în calitate de utilizator al bibliotecii;
 4. drepturile și obligațiile utilizatorului și ale bibliotecii în raporturile cu acesta;
 5. lista serviciilor de bibliotecă pe care le prestează biblioteca, modul și condițiile de beneficiere de aceste servicii, tarifele pentru serviciile cu plată puse la dispoziție de bibliotecă;
 6. răspunderea pentru încălcarea prevederilor normative referitoare la activitatea bibliotecii, drepturile și obligațiile utilizatorilor și a altor norme imperative privind activitatea bibliotecii.

 

 1. Biblioteca Publică Cricova, în activitatea sa, asigură respectarea principiului egalității utilizatorilor, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

 

 1. Activitatea Bibliotecii Publice Cricova  se organizează și se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20 iulie 2017, Cu privire la biblioteci, Hotărîrilor Guvernului,  ordinelor Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, precum și altor acte normative în vigoare care vizează domeniile de activitate a bibliotecilor.

 

 1. Activitatea Bibliotecii Publice Cricova este coordonată metodologic de biblioteca cu statut de centru biblioteconomic de nivel național- Biblioteca Națională a Republicii Moldova , în conformitate cu regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Biblioteca Municipală ,,B.P.Hașdeu”.

Capitolul II.

MISIUNEA, FUNCȚIILE, ATRIBUȚIILE

 • I DREPTURILE BIBLIOTECII PUBLICE CRICOVA

 

 1. Biblioteca Publică Cricova are misiunea de a fi la dispoziția comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor.

 

 1. Biblioteca Publică Cricova,  exercită  următoarele funcții de bază:
  1. promovarea dezvoltării unei societăți deschise și incluzive;
  2. asigurarea accesului la informație și tehnologii informaționale;
  3. valorificarea patrimoniului cultural și sprijinirea pluralității culturilor;
  4. promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației nonformale;
  5. oferirea unui forum pentru dezbateri și comunicare privind activitățile civice, pentru comunicarea între serviciile publice și private locale și comunitate și pentru exprimare culturală;
  6. contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare și cercetare;
  7. crearea, dezvoltarea, prelucrarea, păstrarea și gestionarea de colecții, inclusiv electronice, de documente de bibliotecă și alte obiecte;
  8. promovarea și oferirea accesului la colecții și la informații referitoare la colecții;
  9. implicarea, în limita capacităților sau competențelor, la planificarea și realizarea activităților de interes comunitar.

 

 1. Biblioteca Publică Cricova,întru realizarea funcțiilor sale, exercită  următoarele atribuții generale, pe care le realizează la nivelul său:
  1. asigură accesul la informație prin:
 1. achiziționarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea, diseminarea și oferirea accesului la documente de bibliotecă utilizatorilor;
 2. crearea, dezvoltarea și gestionarea colecțiilor, inclusiv electronice, de documentele de bibliotecă, de obiecte, de artă etc. care include:

- evaluarea necesităților și intereselor comunității deservite privind colecțiile, indiferent de suport sau purtător (pe hârtie, electronic sau altfel);

- identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea și diversificarea colecțiilor de bibliotecă;

- ținerea evidenței colecțiilor bibliotecii;

- realizarea operațiunilor de catalogare și indexare a documentelor de bibliotecă;

 1. oferirea accesului la colecții și la informații referitoare la colecții;
 2. oferirea diverselor resurse de informație;
 3. dezvoltarea resurselor informaționale.
 4. oferirea accesului virtual la informațiile deținute utilizatorilor săi;
 5. gestionarea informației proprii și asigurarea accesibilității ei, inclusiv din afara teritoriului Republicii Moldova, prin difuzare publică permanentă sau prin punere la dispoziție la solicitare;
  1. asigură accesul la tehnologii informaționale și de comunicare, precum și la alte resurse prin:
 1. oferirea accesului la tehnologii informaționale în scop de formare, informare și comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, table interactive, aparate foto și video, soft-uri, aplicații etc.);
 2. asigurarea accesului gratuit la Internet;
 3. asigurarea alfabetizării digitale a populației prin organizarea și desfășurarea, la nivel de comunitate, a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaționale;
  1. prestează servicii de bibliotecă conform necesităților de informare, instruire, cercetare, recreere și socializare ale membrilor comunității, în corespundere cu prevederile legii, regulamentului cu privire la serviciile de bibliotecă și ale propriului regulament de organizare și funcționare;
  2. în scopul asigurării acoperirii necesităților utilizatorilor săi privind serviciile de bibliotecă:
 1. evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, necesitățile membrilor comunității prin intermediul sondajelor, interviurilor, chestionarelor sau al altor forme de colectare a informației respective;
 2. creează parteneriate pentru dezvoltarea și prestarea serviciilor de bibliotecă;
 3. prestează cu regularitate servicii de bibliotecă pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor;
 4. evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, impactul serviciilor prestate pentru membrii comunității și asigură aducerea la cunoștință publică și promovarea rezultatelor acestei evaluări;
 5. desfășoară activități de marketing și promovarea serviciilor bibliotecii.
  1. promovează alfabetizarea, lectura, educația nonformală și cultura informației prin:
 1. dezvoltarea, implementarea de programe, activități, instruiri orientate spre dezvoltarea abilităților utilizatorilor de a:

- conștientiza și a formula o necesitate informațională;

- identifica și aprecia sursele;

- localiza, accesa, organiza și înregistra informația;

- analiza, sintetiza și evalua critic informația;

- cât și de a evalua exactitatea și relevanța informației găsite;

 1. îndrumarea utilizatorilor în accesarea și utilizarea resurselor informaționale electronice;
 2. elaborarea și distribuirea de ghiduri sau realizarea de mini-cursuri pentru instruirea utilizatorilor în domeniul accesării, utilizării, analizei documentelor de bibliotecă și a altor resurse informaționale;
 3. desfășurarea de campanii de promovare a documentelor de bibliotecă și a altor resurse informaționale, a conștientizării moștenirii culturale, a aprecierii realizărilor științifice, inovațiilor și artelor etc.;
 4. asigurarea platformei pentru transferul de cunoștințe, dezvoltare culturală și socială a membrilor comunității (organizare de concursuri de erudiție, dezbateri, instruiri, etc.);
 5. susținerea învățării pe tot parcursul vieții, a educației nonformale și dezvoltării personale a membrilor comunității, prin punerea la dispoziția utilizatorilor și comunității a activităților, serviciilor și programelor de instruire formală, nonformală și informală, de educație permanentă/continuă specializate în diverse domenii, precum: sănătate, economie, business, agricultură, educație, de relaxare, cunoaștere personală, promovare a lecturii sau de dezvoltare a altor abilități personale și/sau profesionale, realizate, inclusiv în bază de parteneriat cu instituții sau autorități publice, organizații neguvernamentale sau alte entități publice sau private;
 6. identificarea și aducerea la cunoștință publică a oportunităților de instruire pentru membrii comunității;
  1. contribuie la dezvoltarea unei societăți deschise și incluzive prin promovarea și implementarea de politici informaționale incluzive și prin realizarea de acțiuni precum:
 1. organizarea și asigurarea funcționării de puncte de informare sau oferirea de servicii de informare pentru persoanele cu dizabilități în vederea acordării asistenței speciale;
 2. asigurarea condițiilor fizice (ex. instalarea de balustrade, lifturi, indicatoare, creare de pante, asigurarea iluminării etc.) pentru accesul persoanelor cu dizabilități în bibliotecă, cât și deplasarea în cadrul bibliotecii;
 3. organizarea serviciilor mobile de transmitere persoanelor cu dizabilități, beneficiari de împrumut la domiciliu, a documentelor de bibliotecă;
 4. asigurarea posibilităților de acces al persoanelor cu dizabilități la tehnologiile informaționale oferite de bibliotecă, la serviciile prestate și la activitățile, evenimentele organizate și desfășurate de bibliotecă;
 5. antrenarea utilizatorilor cu necesități speciale în organizarea și desfășurarea diverselor activități culturale, informaționale, educaționale, comunitare etc.;
 6. asigurarea, pentru persoanele cu dizabilități, a posibilităților de acces prin intermediul reprezentantului legal sau al lucrătorilor sociali la documentele de bibliotecă, la colecții, la serviciile de bibliotecă;
 7. organizarea expozițiilor virtuale, în funcție de capacitățile funcționale și tehnice;
  1. promovează și valorifică patrimoniul cultural, sprijină pluralitatea culturilor și promovează istoria locală prin:

a) organizarea de evenimente de lansare,prezentare, promovare de carte sau alte documente de bibliotecă;

b) organizarea, inclusiv on-line, a expozițiilor permanente și temporare de carte, artă, istorie, robotică, mecanică sau în oricare alt domeniu de interes comunitar;

c) organizarea altor evenimente și activități culturale tematice de interes comunitar;

 1. prelucrează și diseminează informații de interes comunitar în domeniul culturii, artelor, educației, economiei, social;
 2. creează parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea diverselor programe și proiecte conform necesităților membrilor comunității;
 3. realizează, în condițiile legii, operațiuni de recuperare fizică a documentelor de bibliotecă împrumutate sau a contravalorii documentelor deteriorate ori nerestituite de utilizatori;
 4. efectuează operațiuni de conservare, igienă și patologie a documentelor de bibliotecă, organizează activități de igienizare a spațiilor bibliotecii.
 1. În scopul realizării misiunii și funcțiilor sale, Biblioteca Publică Cricova  răspunde cerințelor comunității pe care o deservește la nivel local.

 

 1. Biblioteca Publică Cricova – exercită următoarele atribuții specifice:
  1. oferă acces la documente pentru populația din comunitate;
 1. oferă acces la cultură și la spațiul informațional;
 2. deține și dezvoltă colecții;
 3. oferă informații referitoare la colecțiile deținute, cât și la alte colecții;
 4. oferă accesul la colecțiile deținute;
 5. deține, dezvoltă și implementează un serviciu de informare și de acces la informații;
 6. îndrumă utilizatorii și contribuie la crearea abilităților de căutare independentă a informației;
 7. prelucrează informațiile de interes local;
 8. asigură informarea comunității cu privire la drepturile cetățeanului prin difuzarea informațiilor de bază privitoare la drepturile cetățeanului, organizarea de lecții publice privind această tematică etc.;
 9. asigură crearea de raporturi directe de cooperare cu serviciile publice locale;
 10. asigură crearea de raporturi de cooperare cu serviciile private locale;
 11. oferă servicii de informare instituțiilor, organizațiilor și companiilor locale;
 12. prestează servicii de bibliotecă conform necesităților comunității în diverse domenii, așa precum economic, educațional,  civic;
 13.  organizează o rețea de voluntari și alți susținători ai bibliotecii;
 14. organizează evenimente și servicii culturale.
 15. prelucrează și gestionează informații regionale;
 16. oferă servicii interbibliotecare eficiente;
 17. asigură cooperarea și relaționarea cu serviciile culturale regionale.

 

 1. Pentru executarea atribuţiilor care îi revin, biblioteca publică are următoarele drepturi:        
 1. să efectueze  și să participe la realizarea de studii, cercetări, evaluări în domeniul

biblioteconomiei şi ştiinţei informării, sociologiei lecturii;

 1. să prezinte, în cadrul consultărilor publice, precum şi din oficiu opinii la proiecte de acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de activitate;
 2. să participe la constituirea de reuniuni, asociaţii profesionale;
 3. să realizeze activități de advocacy pentru obţinerea sprijinului, inclusiv financiar, în folosul      bibliotecii din partea autorităților, membrilor comunităţii, altor factori de decizie sau orice subiect interesat;
 4. să stabilească şi să utilizeze surse suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. să dezvolte relaţii de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare, inclusiv să încheie acorduri de cooperare în acest sens;
 6. să participe la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorțiile bibliotecare şi la

asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizațiile şi taxele aferente.

 

 1. Biblioteca Publică Cricova, trebuie să asigure prezența sa în mediul on-line prin deținerea și utilizarea paginii web proprii, a unui directoriu propriu pe pagina web a fondatorului, a unui sau mai multor bloguri sau prin alte forme sau resurse informaționale, care să asigure accesul on-line la informații despre structura, activitatea, colecțiile și serviciile bibliotecii. În măsura posibilităților, biblioteca publică asigură prestarea serviciilor în regim on-line.

Capitolul III.

ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE CRICOVA

Secţiunea 1-a

Conducerea bibliotecii publice

 1. Conducerea Bibliotecii Publicii Cricova  este exercitată de șeful bibliotecii, care are următoarele atribuții:

1) privind aspecte administrative:

 1. conduce activitatea bibliotecii;
 2. emite ordine în mod unipersonal și în limitele competențelor sale, asigurând controlul executării acestora;
 3. asigură elaborarea și aprobă fișele de post ale angajaților bibliotecii;
 4. elaborează și propune spre aprobare Consiliului proiectul de buget al bibliotecii, propuneri cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii, structura și efectivul-limită ale ei, precum și modificări la acestea;
 5. gestionează, organizează și implementează sistemul de management și control intern;
 6. prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate și raportul statistic ale bibliotecii publice;
 7. asigură respectarea legislației cu privire la transparența decizională în activitatea bibliotecii;
 8. asigură respectarea prevederilor legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și realizarea activităților de prevenire a incendiilor;

2) privind activitatea bibliotecii:

 1. asigură executarea și respectarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, ordonanțelor, hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, altor acte normative care reglementează activitatea bibliotecii publice, precum și îndeplinirea funcțiilor bibliotecii publice ce rezultă din prevederile prezentului Regulament și din alte acte normative;
 2. aprobă obiectivele și direcțiile strategice de activitate ale bibliotecii și stabilește căile de realizare a acestora;
 3. asigură elaborarea, programelor și planurile de activitate ale bibliotecii și:
 4. asigură, monitorizează și poartă responsabilitate pentru realizarea strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementarea planului de acțiuni  anual, precum și a altor planuri de activitate a bibliotecii;
 5. realizează evaluări periodice ale activității bibliotecii, inclusiv ale progreselor realizării strategiei de dezvoltare a bibliotecii, planuri de activitate ale bibliotecii;
 6. asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a:

- gradului de satisfacție a utilizatorilor față de serviciile prestate de bibliotecă, managementul bibliotecii, atitudinea personalului bibliotecii față de utilizatori;

- tendințelor de modernizare a bibliotecii;

- imaginii bibliotecii în comunitate;

3) privind activitatea externă a bibliotecii:

 1. expune opinii și semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, elaborate de autoritățile competente, referitoare la organizarea și funcționarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de activitate;
 2. decide asupra elaborării și prezintă spre examinare autorității care a constituit-o sau, după caz, altei persoane competente, proiecte de acte normative referitoare la activitatea bibliotecii sau la domeniile ei de activitate;
 3. reprezintă biblioteca, fără un mandat special, în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și ai comunității, cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;

4) privind cooperarea externă a bibliotecii:

 1. negociază și semnează acorduri de cooperare între bibliotecă și alte entități publice sau private, naționale sau internaționale;
 2. inițiază noi parteneriate ale bibliotecii, fortifică parteneriatele existente și asigură durabilitatea acestora;
 3. cooperează activ cu mass-media în vederea promovării serviciilor bibliotecii, activității și succeselor acesteia;

4) exercită și alte atribuții conform legislației în vigoare.

 

 1. În cazul lipsei șefului de bibliotecă sau a imposibilității exercitării atribuțiilor de către șef, acestea se exercită de către um specialist din cadrul bibliotecii , până la reluarea atribuțiilor de către șef sau, respectiv, până la numirea unei persoane în această funcție.

                                                                  Secţiunea a 2-a

Structura şi personalul bibliotecii publice

 

 1. Personalul bibliotecii Publice Cricova se organizează și activează în baza prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 Cu privire la biblioteci, Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, altor prevederi normative conexe, precum și a fișelor postului.

Se încurajează angajarea în bibliotecă a persoanelor cu dizabilități conform pregătirii lor profesionale și a capacității lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și conform recomandărilor conținute în programul individual de reabilitare și incluziune socială, emis de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale.

 1. Efectivul-limită și statul de personal pentru   Biblioteca Publică Cricova se stabilește în baza diferitor criterii analizate separat sau cumulativ. Criteriile minime generale pentru stabilirea efectivului-limită și a statului de personal sunt:
  1. atribuțiile și structura bibliotecii conform prezentului regulament și regulamentului propriu de organizare și funcționare;
  2. valoarea procentuală, pentru ultimii 5 ani, ai utilizatorilor bibliotecii din numărul de locuitori ai teritoriului deservit.

La stabilirea efectivului limită și a statutului de personal pot fi utilizate alte criterii specifice tipului de bibliotecă.

Efectivul-limită al bibliotecii, statul de personal și schema de încadrare ale bibliotecii publice se aprobă de către  Consiliul  orașului Cricova. .

 1. Șefa Bibliotecii Publice Cricova asigură participarea personalului bibliotecii, inclusiv a personalului de conducere, la activități de formare continuă.

Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică se asigură din contul țiilor bugetare și din veniturile colectate de bibliotecă.

Formarea continuă se realizează în cadrul centrelor de formare profesională continuă, centrelor biblioteconomice, centrelor regionale și naționale de excelență profesională sau în cooperare cu alți parteneri de dezvoltare ai bibliotecii.

 1. Structura Bibliotecii Publice Cricova se stabilește în funcție de nivelul și tipul bibliotecii, de funcțiile și atribuțiile ei.

Structura bibliotecii publice se aprobă deConsiliul orașului Cricova.

 1. Biblioteca Publică  Cricova are următoarele subdiviziuni:

-  Subdiviziunea administrativă;

     -Sala de lectură

-Împrumut la domiciliu.

- oficiu copii

- sala multimedia                                                                      

                                                                  

   Secţiunea a 3-a

Funcţionarea bibliotecii

 

 1. Biblioteca Publică Cricova își desfășoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare și a planului de acțiuni anual.

 

Planul anual vizează activitatea bibliotecii pentru o perioadă de un an și se aprobă până la 1 ianuarie  pentru următorul an de activitate.

 1. Șeful  Bibliotecii Publice Cricova trimestrial și annual, analizează și raportează privind activitatea biblotecii Primăriei Cricova, Bibliotecii Naționale precum și Ministerul Educației Culturii și Cercertării.            
 2. Șeful Bibliotecii Publice Cricova asigură elaborarea și aprobă rapoartele privind activitatea bibliotecii.

Raportarea lunară privind activitatea bibliotecii publice se realizează online, la Biblioteca Națională a RM..

Raportarea anuală privind activitatea bibliotecii publice se realizează prin întocmirea raportului de activitate a bibliotecii pentru anul de referință.

Raportul anual de activitate, aprobat de catre Primarul orașului se prezintă online, anual, până la 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent, după cum urmează:

 • Primăria Orașului Cricova
 • Biblioteca Națională a R.M.
 • Ministerul Educației ,Culturii și Cercetării.

 

Raportul anual de activitate conține în mod obligatoriu partea statistică și partea analitică.

Partea statistică se prezintă în formă stabilită de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Partea analitică prezintă evaluarea și analiza datelor statistice prin raportarea acestora la indicatorii de impact.

Elaborarea raportului de activitate trebuie să se realizeze în baza datelor statistice care reflectă impactul serviciilor prestate de bibliotecă și al activităților acesteia din perspectiva oferirii accesului la informație, a tehnologiilor informaționale utilizate și puse la dispoziția utilizatorilor, a instruirilor și serviciilor prestate utilizatorilor, cât și din cea a realizării altor funcții ale bibliotecii.

 1. Activitatea Bibliotecii Publice Cricova se finanțează din bugetul său aprobat, cât și din surse externe neinterzise de lege.

Bugetul Bibliotecii Publice Cricova este parte componentă a bugetului local .

Sursele de finanțare a Bibliotecii Publice Cricova se constituie din:

a) venituri prevăzute de bugetul bibliotecii;

b) venituri colectate de bibliotecă.

 1. La elaborarea proiectului bugetului bibliotecii se ține cont de prioritățile strategiei de dezvoltare a bibliotecii si ale planului operațional, precum și de necesitățile de întreținere tehnico-materială a bibliotecii.

Alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea tehnico-materială a bibliotecii publice se face cu luarea în considerație a faptului că, spațiile bibliotecilor publice trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, dotate cu mobilier potrivit activităților și serviciilor prestate de bibliotecă, cu sistem de iluminare corespunzător, cu sistem de încălzire și cu sistem de semnalizare antiincendiară.

 1. Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
 2. Biblioteca Publică Cricova poate colecta venituri extrabugetare din activități de fundraising, donații, sponsorizări, și alte surse legale de venituri, în conformitate cu prevederile legislației.
 3. Finanțarea Bibliotecii Publice Cricova se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, legislației cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, cu privire la finanțele publice locale, precum și a altor prevederi normative conexe.
 4.  În vederea implementării programelor de dezvoltare, realizării de proiecte de cooperare internațională, participării la accesarea de asistență externă pentru dezvoltarea proprie, prestării serviciilor de bibliotecă, organizării și desfășurării activităților sale, dezvoltării profesionale continue, Biblioteca Publică realizează raporturi de cooperare națională și internațională în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind bibliotecile și cadrul normativ conex relevant acestor forme de cooperare.

Descaraca Regulamentul