Darea de seama 2015 Primar

 Anul 2015 a trecut în istorie. A fost un an marcat prin diferite momente politice, criză economică etc. A fost un an, pe parcursul căruia s-au perindat 2 guverne, creșterea prețurilor și a sărăciei. Un alt moment marcant au fost alegerile locale. Toate aceste momente, într-un fel sau altul, și-au lăsat amprenta asupra rezolvării problemelor din teritoriu. Totuși, necătînd la toate problemele, am reușit să ținem situația sub control și să rezolvăm o bună parte din măsurile preconizate, cît și cerințele înaintate de cetățeni.


Stimați cetățeni!

       Anul 2015 a trecut în istorie. A fost un an marcat prin diferite momente politice, criză economică etc. A fost un an, pe parcursul căruia s-au perindat 2 guverne, creșterea prețurilor și a sărăciei. Un alt moment marcant au fost alegerile locale. Toate aceste momente, într-un fel sau altul, și-au lăsat amprenta asupra rezolvării problemelor din teritoriu. Totuși, necătînd la toate problemele, am reușit să ținem situația sub control și să rezolvăm o bună parte din măsurile preconizate, cît și cerințele înaintate de cetățeni.

Stimată audiență! Vin în fața DOMNIILOR VOASTRE cu o sinteză a activității Primăriei or. Cricova și a organelor Administrației publice locale pe parcursul anului 2015. Evenimentele menționate mai sus nu au trecut fără impact  asupra indicilor dezvoltării economice din teritoriu care constitue principalul pilon în activitatea oricărei comunități.

Astfel, pe parcursul anului 2015, conform unor date prealabile, volumul producției industruale a constituit suma de 344694 mii lei comparativ cu anul 2014 care constituia 363207 mii lei.

Din acest volum producția vinicolă 186540 mii lei comparativ cu anul 2014 188749 mii lei, producerea băuturilor tari 136690 mii lei comparativ 152517 mii lei, producerea materialelor de construcție 21464 mii lei comparativ 21941mii lei, volumul serviciilor de comerț a constituit 58415 mii lei față de 52176 mii lei în anul 2014.

O situație mai favorabilă s-a creat în ceea ce privește dezvoltarea turismului. Astfel în 2015 orașul Cricova a fost vizitat de 40 mii turiști.
Salariul mediu în ramura de producere din teritoriul or. Cricova a constituit 5406 lei.

Aș menționa aici eforturile și măsurile luate de conducătorii agenților economici în vederea menținerii sub control a situației din cadrul intreprinderilor administrate.

Totodată, au fost interprinse măsuri în vederea atragerii de investiții. În acest scop a fost transmis în arendă un teren cu suprafața de 40 ari pentru amplasarea unei intreprinderi de prelucrare a articolelor din lemn. La moment sunt în proces de examinare încă a două propuneri în vederea amplasării unor obiective de producere.

Activitatea economică din teritoriu, cît și intreprinderea altor măsuri au permis executarea bugetului pentru anul 2015 în sumă de 20247 mii lei, aprobat fiind în sumă de 15047 mii lei.

Acest fapt a permis asigurarea vitalității și funcționării la nivel atît a instituțiilor social-culturale, cît și rezolvarea problemelor aduse în discuție de către cetățeni.

În teritoriul or. Cricova activează 4 instituții de învățămînt preșcolar și preuniversitar.

Liceul Teoretic ”Al. Mateevici” este frecventat de 613 elevi. Corpul didactic este constituit din 41 profesori în mare parte deținători ai gradelor didactice. De către administrația liceului au fost luate toate măsurile în vederea creării condițiilor adecvate pentru aflarea copiilor în instituție. În acest scop au fost renovate 4 blocuri sanitare, a fost procurat mobilier - 3 seturi, utilaj tehnic alocîndu-se circa 840 mii lei . La cantina școlară 309 elevi se alimentează gratuit.

Este îmbucurător faptul, că din 12 elevi participanți la conferința tehnică și practică ”Muncă ,Talent, Cutezanță” , 7 elevi au ocupat locurile I și II, cinci elevi au primit diplome de mențiune. O mare atenție se acordă educației patriotice a generației tinere prin organizarea diferitor măsuri, excursii etc.
E necesar de remarcat faptul participării liceului în cadrul diferitor proiecte, inclusiv și cel de izolare termică a pereților exteriori, care, sperăm că anul acesta ar putea fi realizat.

În gimnaziul nr. 77 își fac studiile 128 de elevi, fiind îndrumați de
22 profesori. De comun acord cu părinții au fost luate măsuri în vederea pregătirii instituției către noul an de învățămînt. În acest scop a fost renovat mobilierul în două săli de clasă. De către Administrația publică au fost alocate 87 mii lei pentru schimbarea ușilor interioare la etajul I , sper că anul acesta vor fi schimbate și cele de la etajul II . Copii din ciclul primar și familii social-vulnerabile beneficiază de alimentație gratuită.

La școala de arte studiază arta frumosului 282 de copii, corpul didactic costituind 26 profesori. E de menționat faptul că discipolii școlii de arte, îndrumați de dascălii lor au participat la un șir de concursuri, ocupînd locuri premiante.  Aici sunt de  menționat ansamblul folcloric ”Opincuța”, de dansuri ”Hora mare”, de dansuri moderne și altele. Primăria a alocat surse financiare pentru organizarea deplasărilor în România și Grecia . Totodată au fost procurate mobilier și costume naționale în sumă de circa 70 mii lei.
Grădinița nr. 33 este frecventată de 300 copii fiind îndrumați de 30 educatori și 33 personal auxiliar.

Din bugetul local pentru alimentația copiilor au fost alocate 709.4 mii lei. Costul hranei unui copil pe zi constitue 17,55 lei, dintre care părinții achită 5,85 lei. Trebuie de menționat faptul că asortimentul de produse este destul de variat, inclusiv de trei ori pe săptămînă produse din carne, de 2 ori produse din pește, fructe, legume etc. Ceea ce facem noi pentru copii noștri, mă refer atît la condiții cît și alimentație, sunt momente de invidiat pentru reprezentanții altor localități inclusiv și din capitală.

În anul 2015 a fost construită o cazangerie autonomă în cadrul unui proiect Moldo-Japonez, costul căruia este circa 4 milioane de lei. Contribuția din bugetul local a constituit 409,9 mii lei fiind efectuate lucrări de construcție a rețelelor inginerești și asigurarea cu energie electrică.

În ceea ce privește efectul cazangeriei, vreau să Vă informez, că la etapa inițială aceasta constitue o variantă de rezervă, mai ales toamna pînă la începutul sezonului de încălzire și primăvara, atunci cînd încetează livrarea energiei termice și este necesar menținerea temperaturii respective în sălile de grupă.
În contextul creării condițiilor necesare pentru copii, vreau să menționez și participarea în cadrul unui proiect finanțat prin FISM în vederea construcției unui acoperiș șarpant la această instituție.

Biblioteca publică, ca furnizor de informație pentru comunitate, este permanent în căutarea perspectivelor de dezvoltare a serviciilor sale. În anul 2015 s-au înregistrat 4131 utilizatori care au împrumutat 122191 documente, efectuînd 63 257 vizite. Colecția bibliotecii constitue 30 516 volume. Pe parcursul anului s-au desfășurat 88 activități și programe culturale cu 1320 participanți. Biblioteca este abonată la 39 titluri de ziare și reviste. E remarcabilă și participarea bibliotecii în cadrul unui proiect web care s-a materializat în 6 calculatoare și o multifuncțională xerox-printer-scaner.

Centrul de sănătate deservește o populație de 10138 persoane, la medicul de familie fiind înregistrate 8 890 persoane, deservite în cadrul a 33 555 vizite.  În anul 2015 au activat 6 medici de familie și 0,5 stomatolog.. Prin conlucrarea cu AMT Centru se efectuează programarea la medicii specialiști. Totodată se conlucrează în vederea organizării consultațiilor specialiștilor la locul de trai.
Pacienților le sînt create acel minim de condiții pentru consultarea și tratamentul necesar. Dar totuși, nu poate să nu ne alarmeze morbiditatea  cu tumori maligme, hepatite cronice -187 bolnavi, alcoolism cronic – 129 persoane, narcomanie - 99 persoane etc. Însă nu totul depinde de medici, mai există și societatea care trebue să-și spună cuvîntul și să ia atitudinea respectivă.
Un capitol aparte în activitatea primăriei o constitue asigurarea cu servicii comunale.Trebuie de menționat, că necătînd la toate problemele, locuitorii orașului au fost asigurați în deplină măsură cu apă potabilă, evacuarea gunoiului menager, servicii de canalizare.

Astfel au fost livrate consumatorilor 257919 m3  de apa fiind pompate 445304m3 , pierderile constituind 42,1% , lucru asupra căruia este necesar de continuat.

Deasemenea s-au intreprins măsuri în vederea evacuării gunoiului menager fiind transportate circa 14828 m3 .

În această privință, de multe ori lasă de dorit atitudinea cetățenilor cînd se încearcă de a transforma lucrătorii RCL ”Cricova” în măturători personali.
Au fost întreprinse măsuri ce țin de întreținerea fondului locativ, cît și îmbunătățirea serviciilor acordate. Astfel au fost reparate 2250 m2 acoperiș, efectuate lucrări de reparație în 9 scări, au fost reparate 2060 m liniari de apeduct.

În scopul efectuării lucrărilor de amenajare și menținere a curățeniei în localitate din bugetul local au fost alocate 530,5 mii lei .

O problemă care persistă mereu este cea legată de depozitarea gunoiului menager. Suntem în căutarea soluțiilor de rezolvare, dar să nu excludem și varianta de amenajare a acestuia în teritoriul orașului. Dacă vorbesc de căutarea soluțiilor, mă refer la una, care cel mai puțin ar afecta populația din punct de vedere al prețurilor pentru serviciul de evacuare a gunoiului.

În contextul asigurării populației cu servicii comunale e necesar de a menționa și măsurile în vederea pregătirii fondului locativ către sezonul rece 2015-2016. De către administrația cazangeriei au fost luate măsurile necesare de pregătire a utilajului tehnologic și traseelor de asigurare cu energie termică. Ca urmare, asigurarea blocurilor locative cu energie termică este la nivelul cuvenit.
Totodată, au fost luate măsuri de conservare a energiei termice.

Ca urmare a problemelor relevate de cetățeni, cît și în conformitate cu planul de măsuri pentru anul 2011 -2015 au fost întreprinse un șir de măsuri atît de amenajare, cît și de reparație a unor obiective de menire social-culturală.

Un eveniment de o importanță primordială atît pentru anul 2015, cît și a istoriei orașului Cricova în general a fost inaugurarea monumentului arhitectural „Aleea Domnitorilor” la care am fost martori cu toții, un monument unic la moment, atît în Moldova, cît și în România. Au fost instalate 11 busturi ale domnitorilor inclusiv 6 busturi , donații din partea a 5 județe din România – Iași, Bacău, Vaslui, Neamț și Suceava, 5 busturi fiind  achiziționate din contul bugetului local, pentru care, împreună cu postamentele, a fost alocată suma de 640 mii lei. În cadrul acestui eveniment au participat ambasadorul României în Republica Moldova, delegații ale consiliilor județene din România, membri ai Guvernului. Aleea a fost sfințită de ÎPS Vladimir – Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove.

Un alt moment a constituit și instalarea unui totem la intrarea în or. Cricova, compoziție unică în felul său.

În scopul îmbunătățirii asigurării cu apă potabilă a cartierelor de case individuale nr. 4-5, a fost construit un apeduct cu diametru 160 mm pentru care au fost alocate 700 mii lei. Deasemenea au fost efectuate lucrări de reconstrucție a rețelelor de iluminare stradală în perimetrul străzilor B.P. Hajdău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, Dm. Cantemir, B. Glavan, Colosov cît și instalarea pilonilor de iluminare în fața blocului str. Chișinăului 93,  fiind alocată suma de 217, 5 mii lei.

S-a ținut cont și de lucrările de amenajare a străzilor. Astfel au fost executate lucrări de reparație  în sumă totală de 2,5 mln. lei, aici fiind inclusă parțial și datorii din anul 2014.

Au fost amenajate str. Dacia în perimetrul Casei de Cultură, str. Decebal, trotuarul de pe strada Ungureanu, parțial str. B.P. Hajdău.
Un alt obiectiv renovat în anul 2015 a fost Casa de Cultură, edificiu ce n-a fost reparat capital din anul construcției sale, anul 1958. Nu voi elucida toate lucrările care au fost executate, martori la acestea am fost cu toții. Este cert un lucru, că totul s- a făcut spre binele întregii comunități, dar  consider că avem obligația morală și spirituală să păstrăm ceea ce am reușit să facem.
Au demarat lucrările de reconstrucție a stadionului, obiectiv pe care sperăm să-l finisăm anul acesta.

Au fost luate măsuri de asigurare a căilor de acces în perioada rece și mă refer aici la curățarea străzilor în cazul ninsorilor abundente. Vreau să menționez că nu au fost cazuri de blocare a circulației transportului din cauza zăpezii.
O direcție specifică în activitatea primăriei o constituie lucrul cu cetățenii.
Este un lucru cunoscut că cetățenii se adresează cu cele mai diverse probleme. Pe parcursul anului s-au adresat la primărie circa 2000 cetățeni.

O categorie aparte în activitatea primăriei o constituie reprezentanții păturilor social – vulnerabile. În această ordine de idei, aș menționa perfectarea anchetelor sociale de examinare a condițiilor de trai în urma cărora beneficiarii au primit un ajutor în sumă de 98 000,00 lei.

Totodată, 21 familii cu situație materială grea, unde se educă copii pînă la vîrsta de un an au beneficiat de amestecuri de lapte praf în sumă de 29 952, 00 lei.
Ca urmare a colaborării cu unele ONG-uri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost acordate cadouri la 145 copii din familiile social-vulnerabile, cît și pachete cu produse alimentare la 50 de invalizi de gradul I.

Din Fondul de Rezervă au fost alocate 15 mii lei pentru protezarea dentară a pensionarilor. Deasemenea, au fost acordate ajutoare în sumă de 22 mii lei pentru tratament a unor persoane cu dizabilități.

Au fost perfectate 303 dosare privind acordarea compensațiilor din bugetul municipal pentru achitarea parțială a energiei termice, gazelor naturale, procurarea lemnelui și a cărbunelui. Suma alocată a constituit circa 694 045,00 lei.

Pe parcursul anului 2015 în orașul Cricova s-au născut 109 copii, au decedat  
67 persoane. Au fost înregistrate 51 căsătorii. Au fost desfășurate 12 ședințe ale consiliului orășănesc unde au fost examinate 174 probleme. Au fost precăutate 317 cereri parvenite din partea cetățenilor.

S-au eliberat 33  certificate de urbanism, 71 autorizații de construcție, fiind primite în exploatare 29 case de locuit cu o suprafață totală de  3156 m.p.

Au fost organizate și un șir de măsuri cultural-artistice și sportive la care ați fost martori cu toții. Ar fi vorba aici de un șir de concursuri, festivalul „Mi-e dor de seară cu romanțe”, festivalul „Mărțișor”, sărbătoarea Hramului Bisericii ș.a. Este de menționat și desfășurarea spartachiadei „Sănătate” în cadrul căreia sunt antrenate atît colectivele de muncă, cît și cetățeni. Anul acesta va fi marcată a 25-ea ediție a acestei măsuri.

Domnilor și Doamnelor!  Este imposibil de a reda în cadrul unei informații  ce s-a efectuat pe parcursul unui an. Să nu uităm că fiecare zi ne aduce noi probleme și fiecare cetățean vine la primărie cu grijile sale.

E necesar de menționat și faptul, că tot ce s-a realizat  pe parcursul anului precedent a fost posibil în mare măsură și grație colaborării între cele 2 verigi ale administrației publice locale – Primăria și Consiliul orășănesc și nu în ultimul rînd participarea cetățenilor. Totodată a fost și o colaborare benefică cu Primăria municipiului Chișinăului.

E cert un lucru, am reușit să rezolvăm un șir de probleme, dar și mai multe își așteaptă rezolvarea.

Ar fi vorba despre repartizarea sectoarelor pentru construcția caselor individuale familiilor nou formate, lucrări de construcția rețelelor inginerești și în primul rînd de canalizare, lucrări de amenajare și reconstrucție de drumuri, reconstrucția str. Chișinăului , stadionului și multe alte probleme pe care le înaintează viața.

Vreau să mă adresez consilierilor aleși pe listele diferitor formațiuni politice. Cetățenii așteaptă din partea noastră realizarea promisiunelor preelectorale.    Reieșind din situația creată, cred că fiecare dintre noi are posibilitatea dar și obligațiunea de a interveni pe lîngă reprezentanții din organele centrale, Guvern, Parlament, municipale de a contribui la rezolvarea problemelor majore din localitate.

Vreau să Vă mulțumesc cu toată recunoștința pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului 2015 în speranța unei conlucrări și mai benefice pentru anul în curs și îmi doresc foarte mult ca împreună să facem din numele localității noastre un RENUME.

Să rămînem pe aceeași notă!
Noi vrem bine în toată țara, dar la Cricova un pic mai bine.

1 2