A V I Z

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de copii nr. 33 din or. Cricova.


Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de copii nr. 33 din or. Cricova.

Condiţiile de participare la concurs:
La funcţia de Director al Grădiniţei nr. 33 din or. Cricova,  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin 3 ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5) cunoaşte limba română;
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii.
          Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă la Primăria or. Cricova, pînă la data de 29.02.2016,   dosarul de concurs,  care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
2. copia actului de identitate; 
3. copia/copiile legalizate ale actului/actelor de studii; 
4 copia legalizată a carnetului de muncă; 
5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
6 certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezenatate copii împreunp cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusive copia/copiile actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinşifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesiosnale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
telefon – 022-453236 
e-mail – irinacertan@rambler.ru, adresa poştală –or. Cricova,  str.Chişinăului, 90
Persoana de contact – Irina Certan

Data limită de depunere a dosarului – 29 februarie 2016